آخرین اخبار

1

کیفیت بالا

2

پشتیبانی

3

مشتری مداری

4

سرعت بالا

نام سرویس 1

 • بانک شماره موبايل هاي كشور
 • ارسال تكي و گروهي پيام
 • 1خط اختصاصی 10رقمی رایگان
 • تعرفه پيامك 3000=100ریال
 • تعرفه پيامك 5000=95ریال
 • 2000 تومان

نام سرویس 1

 • بانک شماره موبايل هاي كشور
 • ارسال تكي و گروهي پيام
 • 1خط اختصاصی 10رقمی رایگان
 • تعرفه پيامك 3000=100ریال
 • تعرفه پيامك 5000=95ریال
 • 5000 تومان

نام سرویس 3

 • بانک شماره موبايل هاي كشور
 • ارسال تكي و گروهي پيام
 • 1خط اختصاصی 10رقمی رایگان
 • تعرفه پيامك 3000=100ریال
 • تعرفه پيامك 5000=95ریال
 • 8000 تومان

نام سرویس 4

 • بانک شماره موبايل هاي كشور
 • ارسال تكي و گروهي پيام
 • 1خط اختصاصی 10رقمی رایگان
 • تعرفه پيامك 3000=100ریال
 • تعرفه پيامك 5000=95ریال
 • 12000 تومان

نام سرویس 5

 • بانک شماره موبايل هاي كشور
 • ارسال تكي و گروهي پيام
 • 1خط اختصاصی 10رقمی رایگان
 • تعرفه پيامك 3000=100ریال
 • تعرفه پيامك 5000=95ریال
 • 14000 تومان